مدارک مورد نیاز در ثبت نام نهایی در روز چهارشنبه
۱- یک نماینده از سوی شما می‌تواند در ثبت نام نهایی در مرکز محاسبات شرکت کند.
۲- اصل همه‌ی مدارکی که فاکس کردید (فیش ثبت نام‌، نامه‌ی دانشگاه) ضروری است.
۳- اصل کارت دانش‌چویی تک تک اعضای تیم که با ثبت نام در سایت ای سی ام و نامه‌ی دانشگاه مطابقت داشته باشد.
۴- در مواردی که سن ملاک قبولی یکی از اعضای تیم شده است (مطابق مقررات) باید شناسنامه او هم همراهتان باشد. این برای اعضایی که به طور عادی پذیرفته شده‌اند نیازی نیست.


موفق باشید.