به دقت بخوانید و عمل کنید

۱- پس از مسابقه‌ی اینترنتی، ما لیستی از دانشگاه‌ها و سهمیه هر یک را به صورت نهایی اعلام می‌کنیم‌.

۲- این دانشگاه ها باید حداکثر تا تاریخ چهارشنبه ۳ آ‌ٔ‌ذر (تمدید نهایی شده) مدارک خواسته شده ی زیر را برای هر تیم خود اسکن و به دفتر مسابقات ایمیل یزنند:

الف. فیش پرداختی به مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر تیم به
شماره‌ی حسال ۳۰۴۹۱۲۲۲۷ بانک تجارت (باجه‌ی شریف‌) به نام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف

ب. نامه‌ای از یک مسوول دانشگاه (رییس دانشگاه یا رییس دانشکده که حق امضای رسمی از سوی آن موسسه را دارد) که در آن موارد زیر تصریح شود.

ب۱. نام تیم (اختیاری)
ب۲. نام هر عضو تیم ، تاریخ تولد؛ شماره ی دانش جویی و مقطع تحصیلی (کارشناسی یا ارشد) و سال شروع دوره ی کارشناسی او

ب۳. نام مربی (حداکثر یک مربی برای هر دانشگاه)

ب۴. گواهی شود ک تک تک اعضای تیم در حال حاضر دانش‌جوی آن دانشگاه هستند

ب۵. گواهی شود که تک تک اعضا واجد شرایط لازم برای شرکت در مسابقه‌ی ای‌‌سی‌ام هستند

3- ثبت نام شما در سایت baylor باید دقیقا با نامه مطابقت داشته باشد. (در صورت لزوم ثبت نام فعلی را تغییر دهید) ثبت نام ها فعلا در سایت مسابقه ی اینترنتی هستند.

۴- ما تیم هایی را که مدارکشان کامل است از سایت مسابقه ی اینترنتی به سایت مسابقه ی منطقه ای منتقل کرده و آن تیم ها را accept می کنیم.

۵- فقط تیم هایی که در سایت مسابقه ی منطقه ای accept شوند حق شرکت در مسابقه ی منطقه ای را خوهند داشت.

۶- شما باید اسکن شده ی اصل مدارک را به صورت تنها یک فایل فشرده برای هر تیم (zip or rar) به آدرس icpc@sharif.edu ایمیل کنید و نیز اصل کارت دانش جویی اعضا را در روز ثبت نام حضوری همراه خود بیاورید تا کارت شرکت در مسابقه را دریافت نمایید.

۷- از ارسال هر گونه فکس خودداری کنید. اگر قبلاً مدرکی را فاکس کرده اید مجددا ایمیل کنید.

موفق باشید.