مسابقه‌ی اینترنتی اصلی
مسابقه‌ی اینترنتی اصلی طبق برنامه ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود.
صورت سؤال‌ها را می‌توانید یک‌جا یا جداجدا با سرعت خوبی از آدرسی دانلود کنید که در آغاز مسابقه در صفحه‌ی اخبار مسابقه ظاهر می‌شود.

برای چهار مسئله، ترجمه‌ی فارسی هم گذاشته شده است.

در طول مسابقه، پرسش‌های خود را از طریق صفحه‌ی «فرستادن پرسش» ارسال کنید.
اگر امکان‌پذیر نبود، به آدرس clar.arbiter در جیمیل ایمیل بزنید.