مسئله‌ها را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.

(همه‌ی کاربران را یک دور logout کردیم تا مجبور شوند از این‌جا دانلود کنند.)