گزارش برگزاری مسابقه‌ی IEEEXtremeتهیه از عباس محرابیان. گزارش را بخوانید.