سه تیم از سایت تهران به مسابقه‌ی جهانی راه یافتند
سی و پنج تیم از آسیا به مسابقه‌ی جهانی راه یافتند که از آن سه تیم زیر از سایت تهران است.

Site: Tehran Slots used: 2.33 of 2.25
Sharif University of Technology ==> Anaconda Tigers of SUT 1.0
Saitama University ==> Maximum-Coffee-X 0.33
Amirkabir University of Technology ==> Ballons Keepers 1.0

متاسفانه هنوز تیم دانشگاه علم و صنعت که در مسابقه‌ی تهران چهارم شد سهمیه نگرفته است و پس از پی‌گیری به صورت Runnerup اعلام شده است که بیش‌تر یک عنوان تشویقی است.

با توجه به این که تعداد سایت های آسیا از ۱۲ در سال پیش به ۱۵ افزایش یافته است، من احتمال پذیرش تیم چهارم از سایت تهران را کم می‌بینم.