ورودی-خروجی های مساله‌های سال۸۶
داده‌های ورودی-خروجی مساله‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران -- سال ۱۳۸۶

اینجا

این همان داده‌‌‌های مسابقه‌ است و هیچ تغییری نداشته است.