تغییر تاریخ برگزاری مسابقه‌ی اینترنتی
مسابقه‌ی اینترنتی در تاریخ ۵ شنبه ۷ آذر ۱۳۸۷ (با یک هفته تاًخیر نسبت به تاریخ قبلی) برگزار می‌شود.