در صورتی که قادر به دریافت سؤالات نیستید
قاعدتاً شما نباید مشکلی در دریافت صورت سؤال‌ها داشته باشد. با این حال،
می‌توانید سؤالات را از اینجا دانلود کنید.

کل سؤالات (به‌صورت ZIP) نیز قابل دریافت از اینجا و اینجا هستند.

تابلوی نتایج مسابقه تا این لحظه در این آدرس قابل دسترسی است.