رتبه‌بندی نهایی مسابقه‌ی داخلی شریف
در همان مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کردند، ولی با مراقب.