مساله‌ها و داد‌ه‌های ورودی مسابقه‌ی اینترنتی
همان‌طور که قول داده شده بود.


لینک‌


با تشکر از اعضای کمیته‌ی علمی این مسابقه.