اگر نیاز است تماس تلفنی داشته باشید
فقط با دفتر مسابقات، خانم صادقی تماس بگیرید.

آدرس و شماره‌ی تلفن