لطفا به شماره‌ی حساب بانکی دقت کنید
account number: 727.65 Khazane Nazd-e Bank Markazi Iran in the name of the Sharif University of Technology.

حساب شماره‌ی ۷۲۷.۶۵ خزانه نزد بانک مرکزی به نام دانشگاه صنعتی شریف