تیم های مشکل دار
تیم های زیر به دلیل کامل نکردن مدارک و عدم توجه به قوانین حذف شدند.
تیم های مشکل دار در این پست همراه با مشکل آنها ذکر می‌شود.

تیمی که اسمش در سایت اصلی باشد و در این لیست نباشد یعنی مشکل ندارد
وقتی که مدارک را ای‌میل می‌کنید. در صورتی که اسم دانشگاه شما در سایت به حالت Pending در آمده باشد
یعنی که ثبت نام شما مشکل داشته است در این پست مشکلات تیم ها را نوشته ایم. تیم ها پس از برطرف کردن مشکلات شان دوباره به ما ای‌میل بزنند. در صورتی که مشکل آنها رفع شده باشد اسم دانشگاه آنها از لیست حذف می‌شود و ثبت نام آنها به حالت Accepted در می‌آید.
  1. دانشگاه تربیت معلم: نام انتخاب شده برای موسسه آموزشی در سایت ICPC اشتباه است.
  2. فردوسی مشهد تیم Live Code نام مربی اشتباه است
  3. آزاد شیراز: فیش پرداختی ندارد
  4. زنجان: تیم عضو ندارد و نام مربی هم در معرفی نامه نیست