زمان ثبت نام
با توجه به تعطیلی ناگهانی زمان ثبت نام تا ساعت ۲ بعد ازظهر شنبه تمدید شد. در صورتی که بعد از ساعت ۲ روز شنبه مدارک شما به دست ما برسد هیچ گونه تضمینی برای ثبت نام شما وجود ندارد.